Vad vi gör

 

Vi är stolta över att vara engagerade i olika projektområden som alla syftar till att förbättra livet för dem i Mutomodistriktet. Här får ni en översiktlig introduktion till våra olika projektområden:

Familjeplanering: Vårt arbete inom familjeplanering fokuserar på att tillhandahålla information och stöd till familjer, särskilt kvinnor, för att göra välgrundade beslut om reproduktiv hälsa. Vi strävar efter att minska oönskade graviditeter.

Unga mödrar: Vårt projekt riktar sig specifikt till unga mödrar som möter unika utmaningar när det gäller utbildning, hälsa och ekonomi. Vi stöttar dessa unga kvinnor genom mentorskap, hälso- och sjukvårdsinsatser samt ekonomiskt stöd för att säkerställa att de och deras barn får en bättre framtid.

Vatten: Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet, och vi arbetar för att säkerställa tillgång till rent och säkert dricksvatten för de som lider av vattenbrist. Vi arbetar hårt för att implementera hållbara vattenprojekt.

Skolor: Vi tror på kraften i utbildning och arbetar för att ge tillgänglig utbildning till barn och ungdomar. Vårt mål är att skapa en positiv inlärningsmiljö och öka tillgången till resurser för att ge dessa barn möjligheten till en bättre framtid.

Barnfonden: Vår barnfond fokuserar på att ge stöd till barn genom att ge dem tillgång till utbildning. Vi ser till att barnen får grundläggande behov tillgodosedda och uppmuntras till en hälsosam och positiv utveckling.

Jordbruk och Trädplantering:  Projekten inkluderar uppfödning av höns, trädplantering och grönsaksodling på egna markområden. Genom ett modernt och rationellt demonstrationsjordbruk utbildar vi invånarna i Mutomodistriktet för att förbättra deras skördar. Vår medarbetare Christine Nzuki, med jordbruksutbildning, utbildar ungefär 100 kvinnor årligen i trädplantering och grönsaksodling, inklusive teoretisk och praktisk utbildning. Vi stimulerar även miljötänkande och hållbar utveckling genom tävlingar mellan skolor.

Ung företagsverksamhet: Vårt arbete med ung företagsverksamhet handlar om att stötta unga entreprenörer och ge dem nödvändiga resurser och kunskap för att starta och driva företag. Vi främjar entreprenörsanda för att bidra till samhällsutveckling.

Sportakademi: Genom vår sportakademi främjar vi positiva värden som samarbete, hälsa och personlig utveckling genom idrott och fysisk aktivitet. Vi erbjuder träningsprogram och stöd till unga talanger för att hjälpa dem nå sin fulla potential i vår fotbollsakademi.

 

Vi är stolta över våra olika projektområden och de positiva förändringar vi åstadkommer tillsammans med våra sponsorer och medlemmar. Var och en av dessa områden spelar en viktig roll i vårt arbete med att skapa en hållbar och rättvis värld för alla. Ta gärna en djupdykning i respektive område för att få en mer detaljerad förståelse för våra insatser och deras påverkan.

FAMILJEPLANERING

Cirka 2000 kvinnor har sedan starten 2013 deltagit i SMPI:s familjeplaneringsprojekt. Detta fortsätter kontinuerligt och man vill att allt fler ska få ta del av detta. Teamet i Mutomo i samarbete med styrelsemedlemmar i Mutomoprojekten i Uppsala har utarbetat en manual för hur ett projekt ska genomföras. SMPI:s team har kontakt med hälsomyndigheterna och får information om ett område med ca 10 000 invånare som kan vara aktuellt. Ledande personer i aktuellt område deltar i en dags information och diskussioner om inställningen till familjeplanering, även männen deltar. Vidare har SMPI:S personal sk mobilizers till sin hjälp med att sprida information i byarna. Dessa personer har genomgått ett par dagars utbildning, fått blå västar och erhållit ett inom teamet utarbetat materialför att kunna fullfölja sitt uppdrag. Många kvinnor väljer nu att använda P-stav, som verkar i 5 år, som preventivmedel. Det finns även andra alternativ. En särskild broschyr har tryckts som används inom familjeplanering.

Mobilizers i blåa västar

UNGA MÖDRAR

SMPI:s projekt unga mödrar syftar till att stödja de flickor som ofrivilligt blivit gravida, så de kan genomföra adekvat skolutbildning och få en yrkesutbildning. De kan då försörja sig och sitt barn i framtiden. Projektet startade 2018 och med ökande bidrag hoppas SMPI kunna utöka denna verksamhet. En del i arbetet med tonårsmammor är att SMPI kontaktar tonårsmammorna och inbjuder till utbildningsmöten för ca 60 personer samtidigt. De får bl a hjälp med lämpliga preventivmedel.  

Exempel på en sida i häftet om familjeplanering.

Unga tonårsmödrar deltar i en informationsdag som leds av personal från SMPI.

VATTEN

En av de stora utmaningarna är den torka som råder under långa perioder i Mutomo. SMPI arbetar med att förbättra tillgången till rent vatten. Vatten samlas upp i vattentankar för användning under perioder av torka. En lång regnperiod inträffar från mars till maj och en kort i oktober - november. Tidigare byggdes tankar av betong och tegel, vilka dock spricker på grund av värmeutvidgning. Numera installerar man plasttankar som samlar in vatten från tak och hängrännor/stuprör. Ett annat sätt att samla upp vatten är dammar i klippskrevor. 

Sedan 2016 har SMPI i mån av donationer borrat för vatten. I bästa fall är vattnet rent och drickbart men det har ofta visat sig vara mycket salthaltigt. Trots att salt vatten inte är drickbart för människor kan det fortfarande användas för djur, tvätt och matlagning. De borrhål man borrat och utrustat med vattenkiosk och ibland pipeline till angränsande byar förser cirka 3.000 personer med drickbart vatten. Ett lyckat exempel är borrhålet för Kyatune Special School som ger 80 kbm vatten per dygn. Detta ger Kyatune skola för funktionsnedsatta barn rent vatten, vatten till odlingsbar åkermark och försäljning av vatten till närboende och till det nybildade företaget SMPI-Enterprise. 

SKOLOR

Regeringen har huvudansvaret för utbildning och för att tillgodose behovet av lärare i grundskolan. Behovet av nya skolor och utbyggnad av befintliga är stort och regeringens bidrag otillräckligt. Skolornas standard är dålig. Klassrummen är för små och undervisning ges ofta utomhus, vilket går bra under torrperioder men är mindre praktiskt under regnsäsonger.

Vi stödjer skolor genom reparationer och/eller nybyggnation från grunden. Delar av projektkostnaden avsätts för reparationer. 

Många elever deltar inte i undervisningen och analfabetismen är utbredd. Eftersom undervisningens kvalitet generellt är mycket låg har regeringen startat med att tillhandahålla läsplattor från första klass och målet är att förse alla skolor i Kenya med dessa. Att erbjuda tillgång till elektricitet eller solpaneler är ett dyrt och tidskrävande projekt men det är en bra start.

Vi har renoverat och byggt ungefär 60 skolor sedan 2007, av vilka åtta har byggts mellan 2017-2019. Dessa skolor är byggda med hög standard och har kök, sovsalar och lärarrum. Många skolor har solpaneler för elektricitet, vilket har förbättrat studieresultaten.

Vi riktar speciellt vår uppmärksamhet på Kyatune Primary School, där fysiskt och psykiskt funktionshindrade barn är integrerade i den vanliga skolverksamheten.

 

BARNFONDEN

I Mutomo finns många sårbara individer. Antalet föräldralösa barn är högt. Många barn lever i familjer med stor barnaskara och har ej ekonomiska möjligheter att ge dem skolutbildning. 

Vi stödjer  utbildning via

Fadderverksamhet (svenska fadderföräldrar)

Stipendieform ( årligt birag för gymnasie- och högre utbildning,( college,universitet)

Ung Företagsamhet ( i de 2 högsta gymnasieklasserna)

Unga mödrar; studiestöd för att få avsluta skolutbildning samt erhålla en yrkesutbildning. Även deras barn får årligt bidrag. Då antalet unga mödrar ökar för varje år har vi också helgseminarier i praktiskt omhändertagande av babies, social och annan information för dem som vi ej har möjlighet att stödja med skolutbildning. 

 

JORDBRUK 

I Mutomoprojekten drivs projekt med syftet att främja en hållbar utveckling. 

Exemplen på projekt är många: uppfödning av höns,trädplantering, grönsaksodling i växthus och på våra egna markområden,  Det är modernt och rationellt  demonstrationsjordbruk vi bedriver som syftar till att utbilda innevånarna i Mutomodistriktet hur de ska skunna förbättra sina skördar.

Tack vare vår medarbetare Christine Nzuki, som har en examen i jordbruksutbildning, utbildas ungefär 100 kvinnor/år i trädplantering och grönsaksodling. Teoretisk och praktisk utbildning  från frö till planta resp. träd.samma sak med biodling. Vi har ett markområde (Waterland) ämnat för en stor vattendamm (22 milj.kbm) där vi har en större biodling.

För att stimulera skolbarn i miljötänkande och hållbar utveckling arrangerar vi 2 års tävlingar mellan skolor.

 

Ung Företagsamhet - Junior Achievement

 

Under våren 2022 har SMPI startat ännu ett projekt för att främja hållbar utveckling i Mutomo och Kitui South. Långt ifrån alla ungdomar kommer vidare i högre studier efter grundskola, och har svårt att hitta en försörjning i den relativt sett fattiga regionen.  SMPI målsättning är att ge hjälp till självhjälp och göra människor i Mutomo bättre rustade för att skapa ett bra liv i regionen. SMPI vill därför väcka ungdomarnas intresse för entreprenörskap och öka deras förmåga att starta och driva en verksamhet för att försörja sig själva och sin familj, och på så sätt kunna stanna och leva kvar i sin region.

Sedan våren 2022 har därför verksamheten Ung Företagsamhet i Mutomo startats. Ung Företagsamhet är en non-profit organisation som uppmuntrar entreprenörskap bland ungdomar på gymnasienivå. Den internationella organisationen kallas Junior Achievement och har varit verksam i Kenya sedan 20 år tillbaka, dock inte i Mutomo tidigare. 

Hos JA Kenya är de tre pelarna i programmet: 

  • Work readiness

  • Entrepreneurship

  • Financial literacy

SMPI har nu tecknat ett samarbetsavtal med JA Kenya. Detta innebär att SMPI får tillgång till JA Kenyas material, erfarenhet och utbildningar samtidigt som SMPI ansvarar för kontakter med skolor, lärare och elever. Våren 2022 inleddes samarbetet med tre Secondary Schools i Mutomo, Kitui South:

  • Syunguni Secondary School

  • Mutomo Girls Secondary School

  • Ikanga Boys Secondary School

20-40 elever och 2-4 lärare per skola deltog i introduktion och träning under läsåret 2022 och fick därmed verktyg och kunskap för att utveckla en affärsidé och starta upp ett litet företag. Under 2024 fortsätter SMPI med fyra skolor då även St Patricks Secondary school som är engagerade i JA program under läsåret.

http://www.jakenya.org/

Sport och Kultur

SMPI startade 2021 SMPI Sport academy. Denna syftar till att barn under skolterminerna har träning och matchspel i fotboll, volleyboll och innebandy (utomhus). Nu finns ca 210 barn sysselsatta i aktiviteterna men under de 3 längre skolloven finns ofta mer än 210 barn. Antalet ökar från månad till månad. Fokus är på de lägre årskullarna och det startar med pojkar och flickor från 8 år. Verksamheten startade som fotbollsträning för pojkar och flickor men har utökats till kulturaktiviteter som sång, drama, teater och musik.  Nu finns 7 ”volontärer” som biträdande handledare. SMPI har också idrottsträning på 3 skolor under terminerna - minst 2ggr/vecka.