VERKSAMHETSBESKRIVNING

 

 

Mutomoprojekten är en ideell förening och styrelse väljs vid årsmöten, stadgar och styrelsen har regelbundna månatliga möten. Medlemskap är för de som delar föreningens ändamål. Alla medlemmar kan vara med och påverka föreningens verksamhet genom att delta på årsmöten.

Styrelsens ledamöter väljs för 2 år framåt. Valberedningen föreslår för årsmötet kandidater till styrelseposterna. Kandidater för styrelseuppdrag måste vara medlemmar i föreningen. Styrelseledamöterna förväntas med sin yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet bidra till att föreningens åtaganden i Mutomo motsvarar givarnas och mottagarnas förväntningar. För styrelseuppdraget utgår ingen ersättning och utbetalas inga arvoden.

 

VISION 2023

 

Mutomoprojektens styrelse arbetar fortlöpande med ett Visionsdokument som övergripande ledstjärna för verksamheten.

Läs Mutomoprojektens Visionsdokument här

 

FÖRENINGENS EKONOMI

 

Mutomoprojekten är mycket stolta över hur stor del av insamlingen går till ändamålet (XX% under 2022). Givare erbjuds möjligheten att finansiera specifika projekt såsom vattenbrunnar, skolgång för fadderbarn och skolutrustning med den unika möjligheten att få feedback under hela projektets gång. Mutomoprojekten delar inte ut styrelsearvoden.
Betr. vår kapitalplaceringspolicy:
Vi har räntebärande fonder och även en aktiedepå och vi följer alla linjer för en ansvarsfull kapitalförvaltning. Det innebär att vi ej gör placeringar i företag som har sin huvudverksamhet i vapen, tobak, alkohol, pornografi och fossila bränslen.

Årsredovisning inklusive Verksamhetsberättelse 2022

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 inklusive verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

 

Mutomoprojektens Årsredovisning för räkneskapsåret 2022

Revisionsberättelse 2022

 

Revisorernas årliga revisionsberättelse

Läs revisionsberättelsen här

Mutomoprojektens Stadgar 2021

 

Läs Mutomoprojekten stadgar här

Mutomoprojektens Integritetspolicy

 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR ersatte därmed den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Syftet med förordningen är att du ska få bättre kontroll över dina personuppgifter.